روش فيبرين زدائي براي بررسي سلول LE10 سي سي از خون سياه رگي را در يك ارلن ماير كه حاوي 10 عدد دانه هاي شيشه اي (Glass beads) مي باشد ريخته و با چرخش ارلن ماير باعث جدا شدن فيبرين مي شويم.
لخته فيبرين را خارج كرده و خون بدون فيبرين را در يك لوله ازمايش محتوي 5 دانه شيشه اي انتقال مي دهيم و به مدت 30 دقيقه در يك روتاتور قرار مي دهيم.
لوله را به مدت 15 دقيقه در انكوباتور 37 درجه قرار مي دهيم.

خون را در لوله هاي ميكرو هماتوكريت قرار داده و به مدت 10 دقيقه با دور 2000 rpm سانتريوفوژ مي نمائيم.
سرم را خارج كرده و از لايه بافي كوت به دقت بوسيله پي پت پاستور برداشته و در روي لام گسترش تهيه مي نمائيم.
لام ها را بوسيله رنگ رايت رنگ اميزي كرده و در زير ميكروسكوپ به بررسي انها مي پردازيم.