خطاهایی که موجب همولیز می شوندخطاهای ذیل موجب همولیز می شوند و در هر صورت باید از آنها اجتناب کرد:

گارو خیلی سفت بسته باشدسوزن با قطر خیلی کوچک استفاده شودمکش مایع بافتی بعد از سوراخ کردن ویدریختن خون به داخل لوله ها و غیره با سرنگتکان دادن شدید نمونه بجای مخلوط کردن آرام آنجداسازی دیر هنگام نمونه سرم یا پلاسما ، بیش از سه ساعت تاخیرسانتریفیوژ کردن خیلی طولانی و یا خیلی شدیدتاثیر دما ، گرما یا سرما ، مثلا هنگام انتقال نمونه ها با قسمت هایخنک کننده در تماس مستقیم باشندیخ زدن خون تام