s

ACE و ساركوئيدوز

دسته بندی : ایمنی شناسی پزشکی,
ساركوئيدوز يك بيماري منتشر التهابي مي باشد كه معمولا چندين عضو بدن را هم زمان يا به تدريج مبتلا مي كند.به همين علت و نظر به تنوع تظاهرات باليني ان،براي متخصصين رشته هاي مختلف از جمله داخلي،ريه،پوست،چشم،جراحي و روماتولو‍ژي حائز اهميت است.

جامع ترين تعريف را L.T.Tanoue ارائه مي دهد كه ساركوئيدوز را به عنوان يك اختلال سيستميك گرانولومايي با علت ناشناخته عنوان مي كند.بروز ضايعات گرانولومايي خاص ساركوئيدوز نبوده و در شمار ديگري از بيماريها نيز ديده مي شود مثل سل،عفونتهاي قارچي و بدخيمي ها.بنابراين قبل از تشخيص ساركوئيدوزبايستي بيماريهاي ديگر مولد گرانولوما را رد كرد.شايع ترين محل ابتلا ريه مي باشد.
اين بيماري مرز جغرافيايي نداشته و در تمام كشور ها از جمله كشور ما ديده شده است.

تشخيص ساركوئيدوز
تائيد تشخيص ساركوئيدوز با بيوپسي از چندين نقطه انجام مي گيرد كه گرانولوم غير نكروزه مشخصه ان مي باشد.
گرانولوما عبارت است از تجمع سلولهاي تك هسته اي و ماكروفاژهايي كه به سلولهاي اپيتيلوئيد و ژانت سل چند هسته اي تمايز يافته اند.
قسمت حاشيه گرانولوما از لنفوسيت ،پلاسماسل ، ماست سل،فيبروپلاست و رشته اي كلاژن تشكيل شده است.
ACE)Angiotensin converting enzyme) عمدتا بوسيله سلولهاي اندو تليال و اپيتليال ساخته مي شود،يعني انتظار داريم كه در افراد نرمال نيز مقداري از اين انزيم در خون وجود داشته باشد.اما ماكروفاژهاي فعال در ساختن ان مي توانند نقش داشته باشند.

يكي از مناطق مناسب براي نمونه برداري كبد است كه تا %75 بيماران حتي اگر انزيم ها بالا نباشد مي تواند گرانولوما را نشان دهد.گره لنفاوي هم اگر متورم باشد مي تواند مثبت باشد اما بهترين و كم خطرترين ناحيه براي برداشت بيوپسي از نسج ريه با استفاده از ميكروسكوپ است.
ACE يك انزيم Dipeptidyl carboxypeptidase است كه قسمت انتهاي c مولكول را جدا مي سازد.اين انزيم يكي از عوامل طبيعي در جدار اندوتليوم عروق مي باشد و وظيفه ان تبديل Angiotensin I به فرم فعال ان Angiotensin II است.غلظت طبيعي اين انزيم در افراد طبيعي به جنسيت ارتباط نداشته و در افراد بالغ در سنين مختلف تغييري ندارد تنها در زير 20 سال ميزان ان بيشتر است .اين انزيم در چندين بيماري ديگر نيز مي تواند افزايش داشته باشد.در زير شماري از اين بيماريها ذكر شده است.

ساركوئيدوز%75-%50
گوشر%100
جذام%53
اميلوئيدوز
مولتپل ميلوم
ديابت همراه با رتينو پاتي %24
مايكوباكتريومMAI
لنفوم
بريليوز %75
Farmer s lung
هيپرتيروئيدي %81
هپاتيت الكلي
هيستوپلاسموز
سيليكوز %20

اما ساركوئيدوز به عنوان سردسته اين اختلافات پيش از بقيه موارد ياد شده باعث افزايش ACE مي گردد .جايگاه تشخيصي ازمايش در ساركوئيدوز چشمي بسيار بيشتر است زيرا به علت محدود بودن امكان ازمايش بافتي از چشم و نسوج ان به نتيجه ACE در التهاب هاي چشمي اهميت خاصي داده شده است.اندازه گيري ACE در CSF مي تواند به تشخيص ساركوئيدوز مغزي كمك نمايد.يكي از كاربرد هاي ازمايش در سرطانهاي بافتي ريوي است كه در تشخيص افتراقي ساركوئيدوز قرار مي گيرند و سطح ACE نرمال است.

اغلب موارد نخستين سر نخ تشخيص ازمايشگاهي ، افزايش گلبولينهاي خون است كه در %75 موارد وجود دارد.
الكتروفورز پروتئينهاي سرم نشانگر كاهش البومين است و وجه تشخيصي ان تغيير در باند گاما با حالت خاص پله ساركوئيد (Sarcoid-step) ديده مي شود.به سبب وسعت درگيري در اين بيماري بررسي اوليه در بيماران بايد شامل CBC ،الكتروليتها،كلسيم،اوره،كراتينين،و تستهاي كبدي باشد.
در شمارش خون كم خوني،ائوزينوفيلي،و لكوپني ممكن است ملاحضه شود.سلولهاي ماكروفاژ تحريك شده كه در گرانولوما حضور دارند مواد مشابه ويتامين D از خود ترشح مي كنند كه كلسيم خون را افزايش مي دهد.تستهاي كليوي و كبدي در ابتداي اين ارگانها به ساركوئيدوز اختلال نشان مي دهد.كلسيم سرم و ادرار مي تواند بالا باشد اما توجه داشته باشيد كه اين دو اختلال يك هفته بعد از شروع درمان با كورتون به حد نرمال بر مي گردد. اندازه گيري كلسيم ادرار 24 ساعته براي تمام بيماران بايستي انجام پذيرد تا هيپر كلسي اوري مشخص گردد،حتي اگر كلسيم خون نرمال باشد.

مقدار ACE در سرم در واقع نموداري از شدت ضايعات گرانولومايي بدن بوده و بدين لحاظ با شدت بيماري ارتباط مستقيم دارد،به طوري كه در دوره پيشرفت بيماري و در صورت موفقيت درمان مقدار ان نشان دهنده عود بيماري است.
بهترين كاربرد تشخيصي ان در ارزيابي شدت فعاليت بيماري و موفقيت درمان ان است.در واقع ACE يكي از 3 ازمايشي است كه براي يررسي فعاليت ساركوئيدوز درخواست مي شود و همراه اسكن گاليوم و تعيين درصد لنفوسيت نمونه شستشوي برونكوالئولار (BAL) كه مرز %10 و يا نسبت CD4/CD8>3.5 در اين بيماران به كار برده مي شود .لازم به ذكر است تجويز كورتن به طور مستقل از اثر ان روي سير بيماري ، موجب مهار ACE مي شود بناراين توصيه شده است كه هنگام درخواست به منظور پيگيري بيمار، 2-4 هفته قيل از خونگيري ، كورتون قطع شده باشد.اما تست اختصاصي نمي باشد.

نتيجه گيري
ACE يكي از ازمايش هايي است كه براي تشخيص و بررسي سير ساركوئيدوز يه كار ميرود و به طور متوسط در حداقل 55% بيماران در زمان تشخيص بالا مي باشد هر چند كه ارزش ان در پژوهشهاي مختلف،متفاوت گزارش شده استولي هنوز مشخص نيست كه علت اين تفاوتها در قابليتهاي خود ازمايش است يا به علت Design و تفاوت در معيارها است.در هر صورت تا اين زمان دليل علمي قطعي اي براي رد اعتبار اين ازمايش به دست نيامده است.از اين رو نمي توان بيماران را از فوايد درخواست يك چنين ازمايشي ارزان،سريع و خير تهاجمي محروم نمود.


مورد استفاده
بیماری سارکوئیدوز - مقاصد تحقیقاتی بیماری گوشه ( Gaucher) - پایش بیمارانی که به داروهای مهار کننده ACE پاسخ مناسب نمی‌دهند .

نام روش اندازه گیری
Enzymatic

نام های مشابه
Angiotensin Converting Enzyme ؛ آنزیم مبدل آنژیوتانسین- I ؛ کینیاز II ؛ پپتیدیل دی پپتیداز A


اطلاعات بالینی
محل اصلی تولید ACE ، سلول‌های آندوتلیال عروق ریوی می‌باشد که با جدا نمودن دی پپتید هیستیدیل - لوسین از آنژیوتانسین I ، باعث تولید آنژیوتانسین II می‌گردد.نقش اصلی این تست بعنوان ارزیابی میزان فعالیت بیماری شناخته شده سارکوئیدوز می‌باشد. گروهی از تحقیقات افزایش غلظت ACE را بعنوان حامی تشخیص بیماری سارکوئیدوز نیز می‌دانند هر چند که این مطلب هنوز مورد بحث و تبادل نظر می‌باشد.افزایش ACE در بیماری سارکوئیدوز خصوصاً هنگامی که با بیماری فعال رو به رو هستیم مشاهده می‌گردد. سنجش ACEجهت ارزیابی پاسخ به درمان بیماری سارکوئیدوز به کورتیکواستروئیدها کاربرد دارد و کاهش چشمگیر ACE در هنگام مصرف پردنیزون دیده می‌شود. همچنین برای مقاصد تحقیقاتی بیماری گوشه (Gaucher) و پایش بیمارانی که به داروهای مهارکننده ACE پاسخ مناسب نمی‌دهند کاربرد دارد.سلول‌های اپی تلیوئید و ماکروفاژها قادر به تولید ACE می‌باشند.بنابراین گروه متنوعی از بیماری‌های گرانولوماتوز قادر به تولید و افزایش میزان ACE سرم هستند.

احتیاط ها
ACE از حساسیت و اختصاصیت مطلوب برای تشخیص سارکوئیدوز برخوردار نیست.افزایش ACE در 35 تا 91 درصد از بیماران مبتلا به سارکوئیدوز مشاهده شده است.سطوح ACE سرم در سارکوئیدوز مزمن کمتر بالا می‌رود. گرانولومهای رسیده تمایل به تولید ACE کمتری نسبت به گرانولومهای در حال تشکیل دارند و با پیشرفت بیماری به سمت فیبروز ، سطوح ACE کاهش می‌یابد.در افراد مبتلا به دیابت،بیماری گوشه و جذام،افزایش ACE سرمی ممکن است دیده شود. 25 درصد از بیماران مبتلا به هیستوپلاسموزیس نیز افزایش سطح سرمی ACE دارند. در سیگاری‌ها ، فعالیت ACE حدود 30 درصد کمتر از غیر سیگاری‌هاست.بیماران جوان تر از 20 سال بطور طبیعی مقادیر بالاتری از ACE دارند. همولیز یا هیپرلیپیدمی ممکن است سطوح ACE را بطور کاذب پایین بیاورند.مصرف داروهائی مثل کاپتوپریل،انالاپریل و استروئیدها باعث کاهش سطح سرمی ACE می‌گردد.


تداخلات دارويي


داروهاي مهار کننده ACE که به طور معمول در درمان فشار خون بالا و دیابت استفاده می شوند، با مهار فرآیند تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II، عروق خونی را متسع نگه داشته و فشار خون را پایین مي آورند و با اندازه گيري ACE تداخل مي كنند.
برچسب‌ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نویسنده: احسان باقری | نسخه قابل چاپ | یکشنبه 24 شهریور 1392 - 19:42 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

» آدرس پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ( چهارشنبه 2 فروردین 1396 )
» خونگیری شریانی برای ABG ( جمعه 24 مهر 1394 )
» آموزش کامل تخصصی آنالیز ادرار ( دوشنبه 26 مرداد 1394 )
» وزن مخصوص ادرار specific Gravity ( جمعه 26 تیر 1394 )
» آزمایش ویتامینD ( جمعه 8 خرداد 1394 )
» غلظت خون بالا چیست و عوارض آن کدام است؟ ( چهارشنبه 27 اسفند 1393 )
» دسیکاتور ( دوشنبه 18 اسفند 1393 )
» بالن ژوژه ( سه شنبه 12 اسفند 1393 )
» آزمایشات لازم برای ازدواج ( چهارشنبه 6 اسفند 1393 )
» كم‌كاري‌ تيروئيد Hypothyroidism ( جمعه 1 اسفند 1393 )
» كاربرد آزمايش اختصاصي Anti-ccp در آرتريت روماتوئيد ( چهارشنبه 29 بهمن 1393 )
» دستگاه سل كانتر (آنالایزر هماتولوژی) ( جمعه 26 دی 1393 )
» آرتريت روماتوئيد (Rheumatoid Arthritis) ( چهارشنبه 10 دی 1393 )
» فاویسم ( پنجشنبه 20 آذر 1393 )
» تست های انعقادی ( یکشنبه 16 آذر 1393 )
» بیماری آلکاپتونوریا ( شنبه 1 آذر 1393 )
» بیلی روبین و اختلالات کبدی ( جمعه 23 آبان 1393 )
» میکروآلبومین ( پنجشنبه 15 آبان 1393 )
» خطاهایی که موجب همولیز می شوند ( جمعه 9 آبان 1393 )
» روش فيبرين زدائي براي بررسي سلول LE ( سه شنبه 6 آبان 1393 )

محبوب ترین مطالب

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی-ماشین آتوود ( سه شنبه 24 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-شناسایی چربیها-حلالیت-ناین.. ( جمعه 11 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست مولیش و بندیکت ( دوشنبه 16 خرداد 1390 )
» دانلود گزارش کار فیزیک عمومی-قانون ارشمیدس ( جمعه 27 اسفند 1389 )
» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی- آونگ ساده ( جمعه 2 اردیبهشت 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث ترماتودا ( یکشنبه 26 شهریور 1391 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست فهلینگ و اوزازون ( چهارشنبه 11 آبان 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- قانون بقای جرم ( پنجشنبه 20 بهمن 1390 )
» دانلود تصاویر مرجع آناتومی بدن انسان ( سه شنبه 17 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست بارفود و بیال و سيلوانف ( چهارشنبه 23 شهریور 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی ( پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390 )
» دانلود جزوه + گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 ( پنجشنبه 3 اسفند 1391 )
» اسلاید آناتومی تنه ( چهارشنبه 9 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک--تعادل اجسام صلب ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- محلول سازی ( چهارشنبه 26 بهمن 1390 )
» اطلس كامل خون شناسي كاملآ فارسي ( سه شنبه 1 شهریور 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث سستودا ( شنبه 22 بهمن 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث نماتودا ( دوشنبه 17 بهمن 1390 )
» دانلود گزارش کار آز فیزیک عمومی--حرکت پرتابی ( چهارشنبه 20 مهر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی----شمارش گویچه های سفید ( پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 )

موضوعات

درباره ما

آمار وبلاگ

کد های کاربر