دستگاه سل كانتر (آنالایزر هماتولوژی)

دسته بندی : اصول فنی و نگهداری دستگاههای آزمایشگاهی,

آنالایزرهای هماتولوژی به روش امپدانس الكتریكی  

آنالایزرهای هماتولوژی یا سل كانترها، دستگاه های تمام اتوماتیكی هستند كه برای اندازه گیری كمی پارامترهای خون در آزمایشگاه های پزشكی مورد استفاده قرار می گیرند. وظیفه اصلی این دستگاه ها تهیه گزارش سریع و دقیق به روشی ساده از پارامترهای اصلی خون است، به نحوی كه نمونه های غیر طبیعی از نمونه های طبیعی تفكیك گردیده و جهت انجام بررسی های بیشتر آنها از روش های متداول دیگر كمك گرفته می شود. 

 

اجزای اصلی سل كانتر  

سل كانترها معمولا از سه بخش اصلی هیدرولیك، پنوماتیك و الكترونیكی تشكیل می گردند.

 

وظایف سیستم هیدرولیك  

وظایف سیستم هیدرولیك شامل برداشت محصول های مورد نیاز دستگاه و نمونه خون یا Aspirating، تخلیه محلول ها یا خون برداشت شده یا Diapensing، رقیق سازی نمونه یا Diluting، مخلوط كردن نمونه و محلول ها یا Mixing و افزایش محلول لیز كننده یا Lysing است.

 

وظایف سیستم پنوماتیك  

وظیفه اصلی سیستم پنوماتیك تولید خلاء یا فشار ثابت جهت كنترل دریچه ها و همچنین كنترل حركت محلول ها و نمونه در داخل سیستم هیدولیك است.

 

وظایف سیستم الكترونیكی  

این سیستم توسط یك ریز پردازنده (میكروپروسسور) كنترل می شود و وظایف زیر را به عهده دارد :  

1) اندازه گیری وپردازش سیگنال های حاصل از تغییر امپدانس  

2) محاسبه و انتقال نتایج به چاپگر یا هر خروجی دلخواه در سیستم  

3) ترسیم گراف پارامترهای اصلی  

4) كنترل زمان اندازه گیری و توالی تست ها  

5) اجرای برنامه Q.C و كالیبراسیون سیستم  

6) ذخیره و بازیابی (Save and Load) نتایج

 

محلول ها و مواد مورد نیاز در دستگاه سل كانتر  

الف) محلول ایزوتون یا Diluent: برای رقیق كردن خون از یك محلول ایزوتونیك كه می تواند محیطی شبیه پلاسمای خون را تأمین نماید، استفاده می شود . بدین ترتیب كه یك رسانای مناسب جهت شمارش سلول های خونی ایجاد می گردد.  

ب) محلول لیز كننده یا Lyse از این محلول برای از بین بردن غشای سلول های قرمز در كاپیلاری مخصوص شمارش WBC استفاده می شود، بدین ترتیب تداخل اندازه بین سلول های قرمز و سفید در شمارش آنها از بین می رود. همچنین از جذب نوری مخلوطی كه از لایز و هموگلوبین تشكیل گردیده است، برای اندازه گیری غلظت هموگلوبین استفاده می شود.  

ج) محلول شستشو یا Rinse: محلول شستشو نوعی دترجنت است كه برای شستشوی تیوب ها و كاپیلاری ها و مرطوب نگه داشتن آنها پس از هر سیكل اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد.  

د) محلول شستشوی آنزیماتیك یا E – Z Cleanser: یك محلول آنزیمی مخصوص است كه برای پاك كردن بهتر تیوب ها وكاپیلاری به صورت روزانه مورد استفاده قرار می گیرد (قبل از خاموش كردن دستگاه) و ضرری برای قسمت های پلاستیكی دستگاه ندارد.  

ه) محلول پاك كننده پروب ها یا Probe Cleanser: از این محلول برای پاك كردن و حل كردن لخته خون های به جای مانده در پروب ها و تیوب ها و كاپیلاری دستگاه استفاده می شود و معمولا این محلول باید 15 دقیقه در این مسیرها قرار گیرد تا مؤثر واقع شود.  

و) كالیبراتور: یك محصول خنوی با پارامترها و مقادیر مشخص و ثابت است كه به صورت تجارتی و مطابق با استانداردهای مرجع پزشكی تولید می شود و از آن برای كالیبره كردن دستگاه سل كانتر استفاده می شود.  

ز) كنترل: یك محصول خونی با پارامترها و مقادیر مشخص وثابت است كه به صورت تجارتی در سه نوعLow ، Normal و High تولید می شود. خون كنترل باید روزانه برای چك كردن عملكرد دستگاه سل كانتر مورد استفاده قرار گیرد.

 

اصول شمارش سلول های خونی  

نمونه رقیق شده مورد اندازه گیری توسط یك فشار منفی به داخل روزنه WBC و RBC مكش می شود. در سیستم اندازه گیری، یك لوله شیشه ای دقیق كه لوله اندازه گیری نامیده می شود، وجود دارد كه وظیفه آن كنترل ثابت بودن حجم نمونه مورد اندازه گیری در طول یك سیكل شمارش است. در بالا و پایین این لوله اندازه گیری دو سنسور نوری قرار داده شده كه فاصله بین این دو سنسور، حجم نمونه مورد اندازه گیری را مشخص می نماید و از آنجایی كه این فاصله همیشه ثابت است، حجم های اندازه گیری شده در دیسك های مختلف شمارش نیز ثابت است. سلول های سفید خون (WBC)، سلول های قرمز خون (RBC) و پلاكت ها به روش امپدانس الكتریكی شمارش شده و سایز بندی می شوند. این روش بر اساس اندازه گیری تغییرات در مقاومت الكتریكی بین دو الكترود مثبت و منفی پایه گذاری شده است. شایان ذكر است كه تغییرات در مقاومت الكتریكی بین دو الكترود، ناشی از عبور ذرات و سلول های خونی با اندازه های مختلف از روزنه بین الكترودهای مثبت و منفی است. الكترودها در زیر سطح محلول در دو طرف یك روزنه كه Aperture نامیده می شود، قرار داده شده اند و تشكیل یك مسیر الكتریكی را می دهند. سلول های خونی دارای اندازه های مختلفی هستند. بر اساس این اندازه ها، هر سلول كه از درون روزنه عبور نماید موجب افزایش امپدانس الكتریكی بین دو الكترود می شود. بدین ترتیب می توان امپدانس های ایجاد شده را به سلول های مشخص نسبت داد. دستگاه سل كانتر سلول های خونی را به تنهایی شمارش و بر اساس اندازه دسته بندی می نماید. حجم مشخصی از نمونه رقیق شده آماده قرائت از روزنه 70 میكرومتری RBC و نیز از روزنه 100 میكرومتری WBC عبور نموده و شمارش انجام می گیرد. همچنین یك سیستم نوری برای قرائت هموگلوبین در دستگاه سل كانتر طراحی شده است. این سیستم دارای دو سنسور نوری است. وقتی محلول آماده شمارش از سنسور بالایی عبور می نماید، سیكل شمارش آغاز می گردد و با عبور از مقابل سنسور پایینی این سیكل خاتمه می یابد، لذا در كلیه سیكل های شمارش حجم ثابت و مشخصی از محلول آماده شمارش می شود. بنابراین اگر یك حباب و یا یك لخته خون در محلول آماده وجود داشته باشد، سیستم سریعا اخطار می دهد و اپراتور متوجه خطا در شمارش می گردد.

 

سیستم نوری جهت اندازه گیری و ثبت حجم اندازه گیری

DILUTION  

در خون كامل سلول ها بسیار نزدیك به یكدیگر هستند، بنابراین برای جداسازی و روان سازی آن باید از یك محلول رقیق ساز ایزوتونیك استفاده كنیم. در سل كانترهایی كه به روش امپدانس الكتریكی كار می كنند، به دو روش می توان سیكل اندازه گیری را آغاز نمود: روش اندازه گیری خون كامل و روش اندازه گیری خون رقیق شده.

 

روش اندازه گیری خون كامل  

در این روش 13 میكرولیتر از خون كامل توسط دستگاه مكش می شود، سپس با محلول ایزوتون رقیق می گردد. سپس این محلول رقیق شده اولیه به دو قسمت تقسیم می گردد: الف) مقداری از محلول رقیق شده اولیه مكش می شود و با 6/2 میلی لیتر محلول ایزوتون مجددا رقیق می گردد (رقیق سازی ثانویه 44833 : 1). این محلول برای شمارش سلول های قرمز خون (RBC) و پلاكت ها (PLT) مورد استفاده قرار می گیرد.  

ب) بقیه محلول رقیق شده با نیم میلی لیتر محلول لایز تركیب می شود. این محلول برای شمارش سلول های سفید (WBC) و اندازه گیری غلظت HGB مورد استفاده قرار می گیرد.  

 

روش اندازه گیری خون رقیق شده  

در این روش اپراتور ابتدا خون كامل را با  محلول ایزوتون رقیق می سازد سپس مقداری از محلول رقیق شده خارجی توسط دستگاه مكش می شود و مجددا با محلول ایزوتون رقیق می گردد، سپس این محلول رقیق شده اولیه به دو قسمت زیر تقسیم می گردد:  

الف) مقداری از محلول رقیق شده اولیه مكش شده و مجددا با محلول ایزوتون رقیق می گردد. این محلول برای شمارش های RBC و PLT مورد استفاده قرار می گیرد.  

ب) بقیه محلول رقیق شده اولیه با محلول لایز تركیب شده و برای شمارش WBC و اندازه گیری غلظت HGB مورد استفاده قرا می گیرد.

هنگامی كه سلول های خون از روزنه مخصوص شمارش عبور می نمایند، به طور لحظه ای تغییراتی در امپدانس و الكترود مثبت و منفی دو طرف روزنه ایجاد می شود و چون این تغییر امپدانس ارتباط مستقیمی با اندازه سلول عبور كرده دارد، می توان امپدانس های ایجاد شده را به نوع سلول ارتباط داد. در دستگاه سل كانتر، امپدانس های تغییر یافته تقویت می شوند.

 

منبع: فاسکو
برچسب‌ها : ,,,,,,,,,,,,,,
نویسنده: احسان باقری | نسخه قابل چاپ | جمعه 26 دی 1393 - 21:07 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

» آدرس پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ( چهارشنبه 2 فروردین 1396 )
» خونگیری شریانی برای ABG ( جمعه 24 مهر 1394 )
» آموزش کامل تخصصی آنالیز ادرار ( دوشنبه 26 مرداد 1394 )
» وزن مخصوص ادرار specific Gravity ( جمعه 26 تیر 1394 )
» آزمایش ویتامینD ( جمعه 8 خرداد 1394 )
» غلظت خون بالا چیست و عوارض آن کدام است؟ ( چهارشنبه 27 اسفند 1393 )
» دسیکاتور ( دوشنبه 18 اسفند 1393 )
» بالن ژوژه ( سه شنبه 12 اسفند 1393 )
» آزمایشات لازم برای ازدواج ( چهارشنبه 6 اسفند 1393 )
» كم‌كاري‌ تيروئيد Hypothyroidism ( جمعه 1 اسفند 1393 )
» كاربرد آزمايش اختصاصي Anti-ccp در آرتريت روماتوئيد ( چهارشنبه 29 بهمن 1393 )
» دستگاه سل كانتر (آنالایزر هماتولوژی) ( جمعه 26 دی 1393 )
» آرتريت روماتوئيد (Rheumatoid Arthritis) ( چهارشنبه 10 دی 1393 )
» فاویسم ( پنجشنبه 20 آذر 1393 )
» تست های انعقادی ( یکشنبه 16 آذر 1393 )
» بیماری آلکاپتونوریا ( شنبه 1 آذر 1393 )
» بیلی روبین و اختلالات کبدی ( جمعه 23 آبان 1393 )
» میکروآلبومین ( پنجشنبه 15 آبان 1393 )
» خطاهایی که موجب همولیز می شوند ( جمعه 9 آبان 1393 )
» روش فيبرين زدائي براي بررسي سلول LE ( سه شنبه 6 آبان 1393 )

محبوب ترین مطالب

» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی-ماشین آتوود ( سه شنبه 24 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-شناسایی چربیها-حلالیت-ناین.. ( جمعه 11 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست مولیش و بندیکت ( دوشنبه 16 خرداد 1390 )
» دانلود گزارش کار فیزیک عمومی-قانون ارشمیدس ( جمعه 27 اسفند 1389 )
» گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی- آونگ ساده ( جمعه 2 اردیبهشت 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث ترماتودا ( یکشنبه 26 شهریور 1391 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست فهلینگ و اوزازون ( چهارشنبه 11 آبان 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- قانون بقای جرم ( پنجشنبه 20 بهمن 1390 )
» دانلود تصاویر مرجع آناتومی بدن انسان ( سه شنبه 17 اسفند 1389 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی-تست بارفود و بیال و سيلوانف ( چهارشنبه 23 شهریور 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی ( پنجشنبه 29 اردیبهشت 1390 )
» دانلود جزوه + گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1 ( پنجشنبه 3 اسفند 1391 )
» اسلاید آناتومی تنه ( چهارشنبه 9 آذر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک--تعادل اجسام صلب ( چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی -- محلول سازی ( چهارشنبه 26 بهمن 1390 )
» اطلس كامل خون شناسي كاملآ فارسي ( سه شنبه 1 شهریور 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث سستودا ( شنبه 22 بهمن 1390 )
» اسلاید انگل شناسی 1 - مبحث نماتودا ( دوشنبه 17 بهمن 1390 )
» دانلود گزارش کار آز فیزیک عمومی--حرکت پرتابی ( چهارشنبه 20 مهر 1390 )
» دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی----شمارش گویچه های سفید ( پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 )

موضوعات

درباره ما

آمار وبلاگ

کد های کاربر